schrijfideeEnkele nuttige documenten over asielrecht en vluchtelingenverdragen!

Onderstaande overheidsgegevens IND die op deze site zijn geplaatst -behoudens wijzigingen-  u kunt er dus geen
rechten aan ontlenen! https://ind.nl/organisatie/informatie-jongeren/wat-is-asiel
algemene wat oudere folder https://ind.nl/Documents/factsheets_asiel.pdf

Nuttige documenten ter (jurisch en maatschappelijke) begeleiding van vluchtelingen/asielzoekers!!!
https://drive.google.com/file/d/0B78oCkvO-ykbVW1fOGkxQlhOUHB3eTg1MGpHdFh6VVJnNVVv/view?usp=sharing

Positive Awareness, brought to you by webs.com and Madrason and consorts!!
wat het betekent vluchteling te zijn

       Refugee Asylum IND Asielaanvragen en werken in Nederland IND documenten , documents download! Click Here!        !

We hebben een periode achter de rug waarin het vluchtelingen steeds moeilijker werd gemaakt om bescherming te vinden en zich te herenigen met hun gezinsleden. Het is nu de hoogste tijd voor humaner vluchtelingenbeleid, waar het weer om mensen gaat in plaats van cijfers. Terwijl Europa en de crisis grote onderwerpen in het debat vormen, zet VluchtelingenWerk drie andere onderwerpen centraal, namelijk de kinderasielwet, gezinshereniging en naturalisatie.

Tienpuntenplan
VluchtelingenWerk Nederland brengt het belang van een beter vluchtelingenbeleid onder de aandacht bij politici. Onze actieve achterban helpt hierbij. Met ons tienpuntenplan, waarin we partijen oproepen een aantal maatregelen op te nemen in hun partijprogramma's, zijn we inmiddels de boer op geweest.

Duim omhoog of omlaag?
Daarnaast hebben onze specialisten de partijprogramma's van alle politieke partijen bestudeerd en de goede en minder goede plannen voor vluchtelingen eruit gepikt. Lees hier waar de duimen van VluchtelingenWerk Nederland voor omhoog/omlaag gaan en hoe de politieke partijen gaan˜scoren langs de meetlat van de tien punten.

Meer informatie?

De Vluchteling


Er staan grauwe
gebouwen
vervallen
huilende vrouwen
mannen die
van geschrokken
jongetjes
kerels geworden zijn.

Mijn vader redt me
mijn moeder mee
en dan de vrijheid
bedekt zonder kleed
altijd de tent nog
op je rug
wanneer gaan we
…......terug.?

Je kunt niet wennen
blijft maar rennen
als een lopend vuur
nooit vind je de rust
in een and're cultuur.

Je wil gaan strijden
ze ginds bevrijden
maar het blijft lijden
je stuurt geld, liefde en hoop
en zij sturen je brandbrieven
en kaartjes met grauwe randen
er is geen blauw voorhanden.

Als een droge reiziger
een plant uit Jericho
krijg je het etiket
existentieel cadeau
in een bestaan
waarin geen wortels slaan
wat is je aangedaan
je bent je roots verloren
maar aan de herinnering
ontsnap je nooit.

Men schenkt een paspoort
met een woord Vluchteling
een naam, een plaats, een ding
als aan een kruis geslagen
om te sterven
in de zon.

Madrason 4 okt 2014


                                  Leven in Veiligheid                                   


Weten mensen nog wat een vluchteling is? Waarom vluchten ze?
Waar komen ze vandaan? Wat hebben ze meegemaakt en waarom
is het zo ontzettend belangrijk dat ze in ons land bescherming krijgen?
Vaak hebben mensen geen idee�Mede daarom heeft VluchtelingenWerk
Nederland een nieuwe campagne ontwikkeld. Om te informeren, maar ook
om mensen te prikkelen na te denken over wat het betekent vluchteling
te zijn. Op de campagnewebsite www.leveninveiligheid.nl.vertellen  we
de verhalen van vluchtelingen aan U. Heftige verhalen, van echte mensen,
op indringende wijze geportretteerd.Steun de Vluchteling: Steun VluchtetelingenWerk Nederland, bezoek de site?!
Klik Hier!!
Leon Coray: Coach en Bijwoner Gehoren voor VWN West en Oost Brabant Bommelerwaard.Lampedusatraan


Ach Lampedusa in de zee

kijkt u toch even met me mee

een plan onzalig VVD

zinkt met uw aspiraties neer

de nobel liberale man

draait uw een sneer

en graait naar meer

als hij het kan

en zegt “ lieve mensen zink toch niet”

blijf liever aan de overkant

en kom niet naar ons Nederland

we hebben heus geen centen meer

en de Verdragen van de Mens

die dragen we t'rug aan uw grens

is er een grens al in de waan

die u mag tarten in bestaan

zou iemand in uw schoenen staan

en denken Ik vertrek nu Niet

maak toch een einde aan dit lied

en lach met mij een wrange traan

of zie met lede ogen aan?


Madrason 23 03 2015

Welkom Vluchteling Welcome RefugeeWat is Asiel?

Vreemdeling, asielzoeker of vluchteling?

Een vluchteling is een vreemdeling die asiel aanvraagt, (mijn definitie;Madrason  28-10-2011 Coach VWNederland) wordt als vluchteling gezien (-en dit ondanks een UNHCR en universele verklaring voor de rechten van de mens-) en dit  per land weer anders bekeken.Dit neemt niet weg dat iemand dus wel een vluchteling is volgens definitie maar vaak ook niet als zulks wordt erkend door ieder land en per periode op verschillende interpretaties mag rekenen.

Dikke van Dale

Vreemdeling: vreem·de·ling de; m,v -en 1 buitenlander 2 onbekende

Asiel: asiel [aaziel] het; o -en 1 toevluchtsoord 2 inrichting voor de verzorging van dieren 3 verlof tot verblijf: politiek ~ vragen in het buitenland

Vluchteling: vluch·te·ling de; m,v -en, vluch·te·lin·ge de; v -n iem die op de vlucht gaat of is: politieke, economische

of~ iem die zijn of haar land om politieke, of om economische redenen ontvlucht.


Je hebt dus volgens de Hollandse definitie Economische vluchtelingen oftewel door minister Leers genoemde vermeende Gelukszoekers (hier kom ik later nog op terug).

En je hebt Politieke vluchtelingen.

Je hebt dus terminologisch Wit of Zwart. Dit is natuurlijk niet fair van mij want een stelling nemen om regels (wetten of beleidsregels) te hanteren is nodig om structuur en overzicht te blijven houden en onderhouden.Iemand moet dus een zeker beleid/wet/regel uitvoeren.

Nu is daar het magische woord uitzondering op de regel , deze is zelfs wetmatig door volk en vaderland als gezonde sociale commonsense wijsheid gesublimeerd in een spreekwoord.

Van Dale heeft het toch ook niet over een economisch asiel. Asiel is altijd voor een redelijk aandeel economisch, want opvang kost geld of voorzieningen en die kosten ook weer geld.

Sterker nog de goedgekeurde vluchteling moet integreren in de samenleving met van die prachtige spreekwoorden. Dus mijn stelling is dat Leers geen woordje als economisch populistisch mag toepassen om een regel uit te voeren.

Ook mag hij een valse drogreden als Gelukszoeker niet toepassen alvorens hij de feiten per persoon heeft onderkend. Vreemdeling, wat een boer niet kent dat vrit ie niet! Nog zo'n spreekwoord. Als de boer in de jaren 50 van de 20ste eeuw in Den-Bosch niet genoeg te eten heeft zal hij voor drie keer minder salaris dan een stadsbewoner gaan werken bij de Gruyter broodbeleg Fabrieken. Om een stadsbewoner het beleg en brood voor de mond weg te nemen.

Kan hij niet in Nederland terecht dan vlucht hij voor de zgn Honger naar Belgie en is daarmee, jawel volgens de definite een Vluchteling in Belgie en niet per se een Gelukszoeker. Maar wat zou het als iemand 10 procent geluk uit die 90 procent ellende wil om vooruit te komen in het leven, ((iets wat onze kinderen met de Pap-lepel wordt ingegoten: Dat ze zorgen voor een goede toekomst/lees boterham))??.

Waarom denkt de wetgever dat hij die definitie niet op zichzelf hoeft toe te passen maar wel als maatgevend aan mag leggen om ten uitvoer te doen brengen over het Geluk van de aanvragende Vluchteling, die alhier asiel zoekt in de eerste en niet de laatste plaats.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat men Bang is voor Broodroof. Veeleer nog maakt men bij asielverlening het verdienen van brood dus broodwinning onmogelijk daar het luchtje van het stigma gelukzoeker meteen wordt gebruikt om integratie en acceptatie tegen te gaan.

Denkt U nu echt dat het bedrijfsleven op Uitkeringstrekkers zit te wachten. De Nederlander die ooit in de Bijstand is terechtgekomen (waar deze Vluchtelingen aanvankelijk uit nood in zitten) weet dat dit een stigma en financie-ele hel is om uit te geraken. Laat staan hoe het is voor een vluchteling  om hier uit te geraken.

Daarnaast is bewezen dat vluchtelingen in spe met een Arabische of Afrikaanse achternaam om die vooroordelen dus foute vooringenomenheden ook al wordt afgewezen.

Wij moeten en mogen niet veronderstelen dat het opleggen van onze Westerse aanpassingsnormen een vooruitgang is per definitie. Daarmede beschadigen we een beschadigde persoon in de kern en remt dit alleen nog maar de integratie af.

Mijn voorstel is dat we afstappen van die definities of er ons ook eerlijk aan houden, met een redelijk vermogen tot souplesse ofwel Uitzondering op de regel Vermogen.

Gewoon het verhaal toetsen met een verdraagzaamheidshouding en niet met spijkers op laag water te (slaan) zoeken. Zoeken naar een oplossing! " Biedt mensen serieus werk en perspectief, dan gaan ze heus (dat doen er al velen) harder lopen om te integreren. Dwing overheid en bedrijfsleven een quotum af om 5 procent allochtonen of nieuwkomers aan te nemen en professioneel te begeleiden in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en we zullen Allen de vruchten hiervan gretig kunnen plukken en niet in de laatste plaats die vluchteling, die dan zijn Asiel heeft verdient, genaturaliseerd en eindelijk Vluchteling Af mag wezen!!"Ik heb gesproken, Madrason. 28-10-2011

Volgens IND of de Staat der Nederlanden

 1. Vreemdeling, asielzoeker of vluchteling?

 2. Wanneer krijgt iemand asiel?

 3. Hoe vraag je asiel aan?

 4. Negatieve beslissing

 5. Jonge asielzoekers

 6. Andere vreemdelingen in Nederland


In de krant lees je bijna elke dag wel iets over vreemdelingen, asielzoekers of vluchtelingen. De woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze betekenen allemaal wat anders. Voor we uitleggen wat asiel is, is het goed om de verschillen duidelijk te maken:

Vreemdeling 
Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
Asielzoeker 
Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een asielaanvraag indient.
Vluchteling 
Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt een asielvergunning.
Nederlander 
Als iemand 5 jaar met een asielvergunning in Nederland heeft gewoond en hij is goed geïntegreerd (spreekt Nederlands en kent de Nederlandse samenleving goed), dan kan hij de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Naar boven

Wanneer krijgt iemand asiel?

Aanmelding

Asiel is een vorm van bescherming. Iedereen kan asiel aanvragen in Nederland. Maar een (tijdelijke) verblijfsvergunning kan iemand pas krijgen als hij ook vluchteling is: als hij terecht bang is voor vervolging in zijn land. Vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen. 

Soms worden mensen vervolgd door de autoriteiten van hun eigen land: door het leger, door de politie of door veiligheidsdiensten. Zij worden dan door de autoriteiten gevangen gezet omdat ze bijvoorbeeld een andere politieke mening hebben. 

Maar mensen worden soms ook vervolgd door andere groepen in het land, zoals gewapende rebellen of opstandelingen. Zij kunnen mensen het leven onmogelijk maken door bijvoorbeeld pesterijen, bedreigingen, mishandeling of verkrachting. Als de autoriteiten deze mensen hier niet tegen kunnen of willen beschermen, kunnen zij bescherming vragen in Nederland. 

Ook om andere redenen kunnen mensen een asielvergunning krijgen: 

 • Mensen die hun land hebben moeten verlaten omdat ze daar iets heel schokkends hebben meegemaakt. 

 • Mensen die niet terug kunnen naar hun land omdat de situatie daar op dat moment niet veilig is 

 • Mensen die een gezinslid zijn van iemand met een asielvergunning.    

Deze mensen zijn geen vluchteling, maar de Nederlandse overheid wil hen toch (tijdelijk) bescherming bieden.

Naar boven

Hoe vraag je asiel aan?

Stap 1: de aanmelding en registratie
Om in Nederland asiel aan te vragen meldt de asielzoeker zich bij de vreemdelingenpolitie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel (Groningen). Alleenstaande minderjarige vreemdelingen melden zich aan bij de vreemdelingenpolitie in het aanmeldcentrum Schiphol.
In het aanmeldcentrum noteert een medewerker van de Vreemdelingenpolitie de gegevens van de asielzoeker, maakt pasfoto's en neemt vingerafdrukken. Hij doorzoekt ook de kleding en bagage van de asielzoeker. Documenten, zoals paspoort, vliegtickets of diploma’s, moet de asielzoeker inleveren voor onderzoek.
Vreemdelingen die met een vliegtuig of schip naar Nederland reizen en direct na aankomst bij de Koninklijke Marechaussee (bijvoorbeeld op de luchthaven Schiphol) vertellen dat zij asiel willen aanvragen, worden naar aanmeldcentrum Schiphol  gebracht. De registratie van de gegevens wordt dan gedaan door de Koninklijke Marechaussee.

Stap 2: de rust – en voorbereidingstermijn
Na de aanmelding start een rust- en voorbereidinsgtermijn van minimaal 6 dagen. In deze periode krijgt de asielzoeker informatie over de asielprocedure. Hij krijgt hulp van een advocaat en hij heeft een afspraak met een verpleegkundige. De verpleegkundige onderzoekt hem als hij daar toestemming voor geeft. Als het nodig is stuurt de verpleegkundige hem door naar een arts voor een nader onderzoek.
Tijdens de rust- en voorbereidingstermijn verblijft de asielzoeker in een opvanglocatie in de buurt van het kantoor van de IND waar hij de asielaanvraag gaat indienen.
Als de asielzoeker naar aanmeldcentrum Schiphol is gebracht voor het indienen van de asielaanvraag, krijgt hij (tenzij het een alleenstaande minderjarige vreemdeling is) geen rust – en voorbeidingstermijn van minimaal 6 dagen in een opvanglocatie. Wel krijgt hij al tijdens de eerste dag(en) van het verblijf in het aanmeldcentrum Schiphol informatie over de asielprocedure, hulp van een advocaat en heeft hij een afspraak met een verpleegkundige.

Stap 3: het eerste gehoor
Op de dag dat de asielaanvraag wordt ingediend in het aanmeldcentrum houdt de IND een eerste gesprek met de asielzoeker over wie hij is (identiteit), waar hij vandaan komt (nationaliteit) en hoe hij hier is gekomen (reisroute). Dit noemen we het eerste gehoor. Hiermee start de algemene asielprocedure.
Tijdens dit gesprek vragen we niet naar de redenen van de asielaanvraag. Die komen in een volgend gesprek aan de orde.
Na afloop van het eerste gehoor krijgt de asielzoeker een verslag van dit gehoor. De dag erna bespreekt de asielzoeker dit verslag met zijn advocaat. Het verslag kan op verzoek van de asielzoeker worden aangepast.

Stap 4: het nader gehoor
De volgende dag heeft de asielzoeker een tweede gesprek met de IND over de redenen van de asielaanvraag. Tijdens dit gesprek kan de asielzoeker vertellen waarom hij zijn land heeft verlaten. Dit noemen we het nader gehoor. In dit gesprek stelt de medewerker van de IND ook vragen om een goed beeld van de situatie te krijgen.
Bij de gesprekken is een tolk aanwezig die Nederlands en de taal van de asielzoeker spreekt. Deze tolk vertaalt alle vragen en antwoorden zodat de IND-medewerker en de asielzoeker elkaar goed begrijpen.

Stap 5: de beoordeling
Na de gehoren beoordeelt de IND of de asielaanvraag binnen 8 dagen kan worden behandeld: Er zijn twee mogelijkheden:

 • Er is geen nader onderzoek nodig en de IND verwacht binnen 8 dagen een beslissing te kunnen nemen op de aanvraag. De algemene asielprocedure gaat in dat geval verder.

 • Er is meer tijd nodig voor onderzoek. De algemene asielprocedure stopt en de asielaanvraag wordt verder behandeld in de verlengde asielprocedure. Dit duurt ongeveer 6 maanden.


Stap 6: de beslissing
Met de informatie uit het eerste en het nader gehoor beslist de IND of de asielzoeker recht heeft op asiel (bescherming). De regels hiervoor staan in een aantal wetten en verdragen zoals de Nederlandse Vreemdelingenwet, het  internationale Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Om deze beslissing goed te kunnen nemen, gebruikt de IND ook heel veel informatie over het land waar de asielzoeker vandaan komt: rapporten over de politieke situatie, belangrijke gebeurtenissen, de cultuur en de religie, maar bijvoorbeeld ook heel gedetailleerde landkaarten.

Als de IND beslist dat de asielzoeker recht heeft op asiel, krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning om hier voor een bepaalde tijd te wonen (meestal 5 jaar). Als die vergunning is verlopen, bekijkt de IND of de asielzoeker nog steeds bescherming nodig heeft. Als dit zo is, krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en mag hij in principe de rest van zijn leven in Nederland blijven wonen.

De asielprocedure is behoorlijk ingewikkeld. Daarom krijgt een asielzoeker hulp van een rechtshulpverlener (een advocaat of een jurist). De Raad voor Rechtsbijstand regelt dat elke asielzoeker rechtshulp krijgt tijdens de asielprocedure.
De organisatie VluchtelingenWerk Nederland helpt de asielzoeker ook en geeft uitleg over de procedure.

Naar boven

Negatieve beslissing

Mensen reizen soms ook naar Nederland in de hoop hier een beter leven op te kunnen bouwen. Ze komen bijvoorbeeld uit een arm land of een land waar het politiek erg onrustig is. Ook deze mensen vragen soms asiel aan. Maar alleen armoede of een politiek onrustige situatie in het land van herkomst is geen reden om hier te mogen wonen. Hun asielaanvraag wordt daarom afgewezen.

Als de beslissing van de IND negatief is, bijvoorbeeld omdat de situatie in het land van herkomst veilig genoeg is, moet de asielzoeker Nederland verlaten. Tegen een negatieve beslissing kan een asielzoeker in beroep gaan bij de rechter. De behandeling van het beroep mag hij vaak in Nederland afwachten. 

Als de rechter vindt dat de IND de juiste beslissing heeft genomen, moet de asielzoeker Nederland verlaten. Hij krijgt 4 weken de tijd om dit vertrek naar het land van herkomst te organiseren. Hij kan daarbij de hulp vragen van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Deze organisatie kan de asielzoeker helpen door bijvoorbeeld een visum te regelen en de vliegtickets te betalen. 

Als de asielzoeker na 4 weken nog niet vrijwillig is vertrokken, kan hij in een speciale gevangenis voor vreemdelingen worden gezet en gedwongen Nederland worden uitgezet.

Naar boven

Jonge asielzoekers

Ook jonge mensen moeten soms vluchten. Jongeren vluchten meestal met hun familie, bijvoorbeeld omdat hun ouders in gevaar zijn. Maar soms komen ze ook alleen. Jonge asielzoekers die alleen komen, noemen we Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Zij volgen dezelfde procedure als alle asielzoekers, maar mogen bij een negatieve beslissing op hun asielaanvraag vaak tot hun achttiende in Nederland blijven. Tenminste, als ze volgens Nederland hun eigen land niet goed opgevangen kunnen worden.

In het onderzoek dat de IND doet tijdens de asielprocedure van een AMV zijn dus twee dingen van belang: wat is de echte leeftijd van de jonge asielzoeker en is er in het land van herkomst goede opvang.

In Nederland blijven? 
Als er geen goede opvang is voor de minderjarige asielzoeker in het land van herkomst, krijgt hij een verblijfsvergunning. Met deze vergunning mag hij in Nederland blijven tot zijn achttiende. Daarna moet hij meestal terugkeren naar zijn land van herkomst. In de tijd dat hij in Nederland woont, krijgt hij onderwijs van de Nederlandse overheid. Dit onderwijs is bedoeld om hem bijvoorbeeld een beroep te leren waarmee hij straks in zijn eigen land genoeg geld kan verdienen om voor zichzelf te zorgen. 

Niet alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten terug naar hun land van herkomst als ze 18 jaar worden. Als hij 15 jaar of jonger was toen hij asiel aanvroeg, dan woont hij al 3 jaar of langer in Nederland op het moment dat hij 18 wordt. Dan is hij al zo gewend aan het leven in Nederland dat hij volgens de wet in Nederland mag blijven. Hij krijgt als hij 18 jaar wordt een nieuwe verblijfsvergunning (voor ‘voortgezet verblijf’) en kan de rest van zijn leven in Nederland blijven wonen.

Naar boven

Andere vreemdelingen in Nederland

Ook mensen die geen probleem hebben in hun eigen land, willen soms in Nederland komen wonen. Bijvoorbeeld omdat ze gevraagd zijn om te werken bij een Nederlands bedrijf. Of omdat ze als au pair willen werken of hier een tijdje willen studeren. Soms zijn mensen verliefd geworden op een Nederlander en willen hier samenwonen of trouwen. Deze mensen vragen geen bescherming (asiel) aan en daarom noemen we hen geen asielzoekers. Ze hebben wel een vergunning nodig om in Nederland te mogen wonen. Dit soort aanvragen noemen we reguliere aanvragen. Die worden ook door de IND behandeld.

Naar boven